Scheppersinstituut Wetteren

Als Scheppersscholen dragen wij een naam met anderhalve eeuw onderwijstraditie.
Hij verwijst naar een sociaal bewogen jongeman uit de 19e eeuw: Victor Scheppers. Een kennismaking met het leven en werk van onze stichter verduidelijkt welke apostolische basisinspiraties en maatschappelijke beweegredenen hem hebben aangezet tot de wereldwijde organisatie van waardenvol onderwijs.
Deze korte geschiedschrijving gunt de lezer bovendien een blik op de opmerkelijke onderwijstraditie waar wij met trots deelachtig mogen aan zijn. Wie zich verder wil verdiepen in de historische figuur Victor Scheppers,
leest best De ceder van de Libanon (verkrijgbaar via elke school van Scheppers)…

victor scheppersVictor Scheppers wordt geboren te Mechelen op 25 april 1802, als jongste van vier kinderen van zeer welstellende ouders. Het gezin blijft echter niet van tegenslag gespaard: rond zijn dertiende verliest hij zijn moeder en twee zussen.
Victor loopt school in Mechelen en Aalst. Hij wil zich ten dienste stellen van God en van zijn medemensen en kiest voor het priesterschap. Op 13 april 1832 wordt hij dan ook priester gewijd te Mechelen. Zijn apostolische levensspreuk luidt: Honor Deo, Labor mihi, Utilitias proximo: God de eer, mij het werk, de naaste het nut.
Aangegrepen door de armoede, de ongeletterdheid en de kwetsbaarheid van medemensen, beslist hij rond 1835 de eerste noenschool en zondagsschool op te richten. Daar krijgen arbeiders en ambachtslieden
onderwijs en vorming. Victor Scheppers moedigt hen daartoe aan, omdat hij weet dat zij anders van alle onderwijs verstoken blijven. Hij verschaft ook onderricht aan jongeren die na hun dagtaak nog wat willen bijleren.

Victor Scheppers wordt benoemd tot kanunnik aan de kathedraal te Mechelen en zorgt er voor het godsdienstonderricht. In 1839 sticht hij zijn eerste kloostergemeenschap: De Broeders van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid. Naast de vele inspanningen voor onderwijs, gaat zijn aandacht meer en meer uit naar hulp aan gevangenen. Zo wordt zijn gemeenschap actief in de gevangenissen van Vilvoorde, Aalst, Gent en St.-Hubert.

In 1851 sticht hij een zustergemeenschap: De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid. Zij houden zich vooral bezig met kleuteronderwijs en kantbewerking.
Vanuit Rome – en later ook vanuit Londen - wordt gevraagd om hulp te bieden in gevangenissen voor jonge delinquenten, in weeshuizen en in scholen. Zo ontstaan de eerste bijhuizen van de congregatie.
In 1856 krijgt Victor Scheppers de titel van Monseigneur.

Aan zijn zeer actief en sociaal bewogen leven komt een einde op 7 maart 1877: hij overlijdt te Mechelen na een lange ziekte. Na zijn dood vestigen de Broeders van Scheppers zich ook nog in Argentinië, Burundi, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Rwanda, Spanje en Uruguay. Tegelijk breidt in Vlaanderen het aantal Scheppers-scholen sterk uit.

In 1987 verheft paus Joannes Paulus II mgr. Victor Scheppers tot Eerbiedwaardige.

VICTOR SCHEPPERS INSPIREERT, OOK VANDAAG

Vanuit zijn evangelische bewogenheid en de maatschappelijke realiteit waar hij als jonge priester getuige van is, kiest Victor Scheppers uitdrukkelijk voor de opvoeding van de zwakste jongeren. Hij blijft tot op vandaag broeders en lekenmedewerk(st)ers hiertoe inspireren.

Voortdurende aanwezigheid bij de leerlingen, meespelen en samen ravotten zijn voorwaarden om orde, discipline en toewijding aan de studie te verkrijgen. Zijn ultieme doelstellingen van scholing en opvoeding zijn: godsdienstigheid, deugdzaamheid en een onbaatzuchtige inzet voor de medemensen.
Vorming van het verstand is voor hem slechts één aspect van de persoonlijkheid van jongeren; ook karakter- en gemoedsvorming zijn belangrijk. Sport en spel zorgen voor gezonde ontspanning. Strengheid en zachtmoedigheid gaan bij Victor Scheppers hand in hand.

visie2Jongeren moeten zich als één familie voelen: iedereen verdient respect en niemand mag uitgesloten worden. Zwakke en nieuwe leerlingen worden aangemoedigd en ondersteund. Deze visie van Victor Scheppers op onderwijs en opvoeding is terug te vinden in brieven, gebedenboeken en schoolreglementen. Daarbij komen zijn mensenkennis, respect voor élk kind en groot pedagogisch inzicht tot uitdrukking. Hij spoort ons aan op eigentijdse wijze die uitgesproken keuze voor zorgbehoevende jongeren te bewaken en in opvoedkundige handelingen om te zetten.

De permanent wijzigende maatschappelijke context vereist echter dat we deze opvoedkundige visie hertalen in functie van de noden van de hedendaagse jeugd in Vlaanderen. Dit document bevat dan ook de actualisering van ons pedagogisch project en de missie van de Scheppersscholen in de Vlaamse provincie.

EEN WERELDWIJD VERSPREIDE SCHEPPERSFAMILIE

Om de band met alle Schepperswerken te verstevigen wordt een viertalig contactblad uitgegeven: In Nitore Constat. Belangstellenden kunnen dit blad lezen via de link op onze website.

Honor Deo, Labor mihi, Utilitas proximo. Op deze apostolische levensspreuk van stichter Victor Scheppers is ons pedagogisch handelen blijvend geënt.

Wij hertalen deze basisinspiratie naar onze huidige opdracht als opvoed(st)ers :
- Honor Deo: vanuit onze evangelische inspiratie hanteren wij een hoopvol mensbeeld,
- Labor mihi: onze deskundige inzet en ons sterk inlevingsvermogen bij elk contact met jongeren garanderen een attentvolle betrokkenheid,
- Utilitas proximo: onze verantwoordelijke dienstbaarheid aan kwetsbaar-jonge medemensen én aan de maatschappij als schepping-in-beweging biedt kansen voor élk kind.

visie1Wij implementeren deze spiritualiteit door een permanente zorg voor balans en evenwicht in ons opvoedkundig optreden. Via een geïnteresseerde nabijheid willen we positief gedrag stimuleren en nieuwe zorgbehoeften ontdekken. Dit laat ons toe om op omzichtige, sanctiearme wijze om te springen met gezag.

Wij voeden jongeren op tot relatiebekwame, positief-kritische, solidaire, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen. In elke dagelijkse handeling streven we een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na. Hechte verbondenheid met allen die zich hiertoe engageren, biedt duidelijkheid en houvast voor de ons toevertrouwde
jongeren.

De realisatie van dit uitdagend opvoedingsproject met traditie zien alle betrokkenen als een uiterst zinvolle bijdrage tot de ontplooiing en waardigheid van de (jonge) medemens. Met dit engagement verankeren wij onze Scheppersscholen
binnen het net van kwaliteitsvol katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Klik hier voor het opvoedingsproject van de Scheppersscholen voor het opvoedingsproject van de Scheppersscholen in pdf-formaat.