banner1

Technologische wetenschappen TWA

Technologische wetenschappen A is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat we je voorbereiden op het verder studeren aan de universiteit of hogeschool. De meeste leerlingen zullen daar een masteropleiding volgen. 

Om je daarop voor te bereiden bieden we je 6 uur wiskunde aan in de tweede graad en acht uur in de derde graad. Het niveau van de wiskunde is dus heel hoog met een extra aanbod aan verdiepingsleerstof. De andere algemene vakken zijn op een niveau dat je de kans biedt hogere studies met succes aan te vatten.

Naast de algemene vorming zijn de wetenschappelijke vakken een belangrijke component in deze opleiding. Naast chemie en biologie krijg je een behoorlijk studiepakket elektriciteit en toegepaste fysica/mechanica op hoog niveau.

Je leert onderzoeken, probleemoplossend denken en ontwerpen. Daarbij is het vak engineering de kers op de taart. Je programmeert en ontwerpt sturingen voor machines. De STEM-vakken elektriciteit en mechanica worden in het vierde jaar aangevuld met elektronica, pneumatiek en hydrostatica, dit ter ondersteuning van het vak engineering. Je gebruikt tijdens je opleiding een ruim aanbod aan geavanceerde toestellen en machines om je ontwerp in een prototype vorm te geven.

Doorheen dit hele lessenpakket speelt informatica en ICT een sleutelrol. Zo zal je de ontwerpen die je tekent met een CAD-programma door automatiseringen realiseren.

Technologische wetenschappen TWB

Technologische wetenschappen B is een doorstroomrichting. De meeste leerlingen zullen verder studeren aan de hogeschool.

Inhoudelijk wordt hetzelfde leertraject en dezelfde vakken aangeboden als in TWA maar wel met enkele andere klemtonen. In TWB krijg je in de tweede graad het basisaanbod van 5 uur wiskunde. In de derde graad krijg je 6 uur wiskunde met hierin een deel verdieping.

In deze richting bieden we ook een praktische component aan met twee uur praktijk mechanica in het derde jaar. Deze kennis zal je nuttig kunnen aanwenden in de lessen engineering en CAD-tekenen.

Je leert probleemoplossend en abstract denken in verschillende vakken, maar dit krijgt echt vorm in de STEM-vakken. In het vak engineering moet alle theoretische basiskennis aangewend worden om ontwerpproblemen aan te pakken. Na evaluatie van de tussenresultaten kan het ontwerpproces worden bijgestuurd. Uiteindelijk kom je tot goede theoretische ontwerpen. Deze ontwerpen worden dan werkende prototypes door ze te creëren met machines als 3D-printers, waterjet en lasercutter.

De kennis van elektronica en elektriciteit en de verworven ICT-vaardigheid biedt een basis om daarna de ontworpen en gerealiseerde prototypes te automatiseren.

De succeservaringen van onze leerlingen vormen voor hen een stimulans om verder te willen leren, meer te willen kennen en kunnen. Dit geeft hen de moed om door te gaan, nooit op te geven en in de derde graad hun kennis verder uit te diepen. Zo zijn ze klaar om met succes een hogere studie te starten.

Biotechnologische wetenschappen BIO

Biotechnologische wetenschappen is een doorstroomrichting (D-finaliteit). Dit wil zeggen dat je voorbereid wordt op het verder studeren aan de universiteit of hogeschool. De meeste leerlingen zullen daar een masteropleiding volgen. Een professionele bachelor kan ook.

De richting combineert een brede algemene vorming met een stevig pakket wiskunde en biotechnologisch/wetenschappelijk denken en vaardigheden. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Wiskunde is een belangrijke pijler bij het oplossen van wetenschappelijke vragen en het logisch redeneren.

Tijdens projectwerking ga je op zoek naar oplossingen voor biotechn(olog)ische problemen waarbij je verbanden legt tussen de leerinhouden van de verschillende vakken. Hierbij ga je processen van de levende natuur aanwenden en aanpassen nuttig voor mens en samenleving. Je gebruikt/bestudeert planten, dieren, micro-organismen en afgeleide producten binnen diverse biotechnologische domeinen zoals in de voedingstechnologie, de waterzuivering, de plantenveredeling, de farmacie, de cel- en gentechnologie, … Je leert heel wat labovaardigheden en je groeit in zelfstandig werken in het labo.

Bouwtechnieken BT

Bouwtechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in bouwmaterialen, bouwknopen, constructies en technologische wetenschappen. Je maakt gebruik van digitale technologieën zowel bij de voorbereiding, het CAD-tekenen, topografische toepassingen en het realiseren van bouwknopen voor BEN- en passiefprojecten. Je ontdekt met de VR-bril de plaatsing van riolering en systeembekisting door middel van Virtual Reality training.

Onze school is trots op de vele praktische bouwrealisaties die ze de afgelopen 20 jaar met eigen leerlingen verwezenlijkt heeft. Onder meer de renovatie en de bouw van de vele praktijkzalen voor de afdeling sanitair, hout, lassen, tuinbouw, het gebouw voor de eerstejaars, de villa in de schooltuin, de drukkerij, het leerlingensecretariaat, …. Ook jij zal samen met de leerlingen van bouw participeren in deze realisaties. In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit bouw, verdiepen en overstijgen de leerlingen uit bouwtechnieken de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je ontwerpt, modelleert en realiseert bouwkundige oplossingen met aandacht voor circulair en duurzaam bouwen, veiligheid, ergonomie en milieu.

Je krijgt een technologische opleiding nodig voor een correcte uitvoering van funderingen, bouwknopen, metselwerken, betonwerken, plaatsing van isolatie, huisriolering, houtconstructies…

Houttechnieken HT

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologieën, constructies en technologische wetenschappen. Je maakt gebruik van digitale technologieën zowel bij de voorbereiding, de kostprijsberekening, het CAD-tekenen, CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Je leert CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines programmeren en bedienen.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit hout, verdiepen en overstijgen de leerlingen uit houttechnieken de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je krijgt een technologische opleiding en er wordt aandacht besteed aan materiaalonderzoek waarbij via labo-onderzoek testen worden uitgevoerd om de kwaliteiten/verschillen na te gaan van verschillende houtsoorten, lijmen, lakken en verbindingstechnieken. Je ontwerpt, modelleert en realiseert hout gerelateerde oplossingen met aandacht voor circulaire economie, duurzaam bouwen/wonen, veiligheid, ergonomie en milieu. Fijn-motorische vaardigheden zijn een meerwaarde bij de praktische realisaties.

Voertuigtechnieken VT

Voertuigtechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in voertuigtechnieken, elektriciteit-elektronica, mechanica en thermodynamica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in auto-elektriciteit, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, elektrohydraulica, CAD-tekenen, montage/demontagetechnieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van voertuigen.

In tegenstelling tot de leerlingen in een A-finaliteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je bent sterk in diagnose en het toepassen van elektromechanische technieken in functie van voertuigen (auto’s, bromfietsen, motorfietsen, fietsen, elektrische fietsen, …).

In de opleiding wordt rekening gehouden met de evolutie van de voertuigen, zoals hybride en elektrische wagens. Toch blijven de klassieke onderdelen van de opleiding bestaan zoals de werking van remmen, de ophanging, montage van banden, koetswerk…

Elektromechanische technieken EMT

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in elektriciteit-elektronica, mechanica en thermodynamica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in automatisatie, elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, hydrostatica, elektrische en mechanische montage/demontagetechnieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context. Je maakt CAD-tekeningen zowel voor mechanica als elektriciteit. Je leert CNC-gestuurde bewerkingsmachines aansturen. In tegenstelling tot de leerlingen in een A-finaliteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen.Het is een zeer polyvalante opleiding die je bijvoorbeeld voorbereidt op koel- en warmtetechnieken, industriële ICT of mechanische vormgevingstechnieken in de derde graad. Het lessenpakket omvat een grondige studie van zowel mechanica als elektriciteit.

Elektrotechnieken ET

Elektrotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in elektriciteit-elektronica, mechanica en thermodynamica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, CAD-tekenen, elektrische montage/demontagetechnieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit elektriciteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je bent sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen.

In de derde graad kan je de richting elektrotechnieken verder volgen of je kan kiezen voor de richting industriële ICT of koel- en warmtetechnieken.

Plant- dier en milieutechnieken PT

Plant-, dier- en milieutechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je maakt uitgebreid kennis met de verschillende sectoren binnen land- en tuinbouw. Je krijgt een wetenschappelijke vorming in de vakken chemie, fysica en biologie.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit plant-, dier en milieu, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je verdiept je in de levensprocessen bij planten en dieren door studie en onderzoek van de kenmerken. Je verwerft zowel in de theorie als praktijk expertise op het vlak van ontwikkeling, vermeerdering en verzorging bij planten en dieren. Je verwerft inzichten, technieken en kennis over de bodem, het klimaat en alle processen binnen een ecosysteem om te komen tot duurzame oplossingen en keuzes. Agro-ecologie vormt de rode draad doorheen de opleiding. Je wendt de wetenschappelijke kennis aan om via onderzoekend leren op een duurzame, kwaliteitsvolle, plant- en diervriendelijke manier te zorgen voor het levend materiaal. Via korte keten verkopen we de groenten en planten die jij kweekt aan een faire prijs in onze schoolwinkel. Je leert de basistechnieken voor het tekenen, aanleggen en verzorgen van een tuin. Je maakt gebruik van vak gerelateerde gereedschappen, machines, materialen en grondstoffen.

Bouw BO

Bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je maakt kennis met bouwmaterialen en constructies. Je ontwikkelt vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonwerken. Daarnaast krijg je ook basisvaardigheden van afwerking bouw zoals tegel- en pleisterwerken. Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je verdiept je in het realiseren van bouwkundige projecten voor BEN- en passiefprojecten waarbij zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen de rode draad vormen. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen die ook hun toepassingen vinden bij de voorbereiding en realisatie van je projecten. Je ontdekt met de VR-bril de plaatsing van riolering en systeembekisting door middel van Virtual Reality training.

De afdeling bouw is al tientallen jaren een vaste waarde op onze school. De talrijke bouwrealisaties van onze leerlingen zijn daar het levende bewijs van. We bouwden met onze leerlingen de las- en houtafdeling, BEN-lokalen voor de tuinbouwafdeling en het volledige gebouw voor onze eerstejaars. De werkplaats van mechanica werd omgevormd tot een energiezuinig gebouw. Daarnaast realiseerden de leerlingen tal van grote renovaties zoals de villa in onze schooltuin, het nieuwe labo voor de richting technologische wetenschappen, de drukkerij en het leerlingensecretariaat. Wil jij ook deel uitmaken van dit bouwteam?

Hout HO

Hout is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je maakt kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologieën en constructies. Je ontwikkelt vaardigheden voor het realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen met aandacht voor de afwerkingsgraad en het eindresultaat. Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten over grondstoffen en materialen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen en bij de voorbereiding, kostprijsberekening en realisatie van je projecten. Je leert CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines aansturen.

In de tweede graad vervaardigen de leerlingen kleine meubelen. Vanaf de derde graad realiseren ze grotere houtconstructies. Doorheen de volledige opleiding worden praktische opdrachten uitgevoerd in de school zoals het bouwen van een BEN-lokaal, maken en plaatsen van ramen en deuren, plaatsen van dakspanten, inrichting van de drukkerij, ….

Circulaire economie, duurzaam bouwen/wonen, veiligheid, ergonomie en milieu zijn de rode draad doorheen alle projecten. Fijn-motorische vaardigheden zijn een meerwaarde bij de praktische realisaties.

Mechanica MC

Mechanica is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je ontwikkelt vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, montage/demontagetechnieken, lassen, plaatbewerking en koetswerk.

Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten over grondstoffen en materialen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen en bij de voorbereiding en realisatie van je projecten. Een modern machinepark met NC-gestuurde plooibank en plasmasnijder laten je toe creatief aan de slag te gaan.

Je realiseert producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en lassen constructies. Je verdiept je in computergestuurde vormgevingsmachines en lasprocedures. In de derde graad kan je lascertificaties behalen.

Elektriciteit EL

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je ontwikkelt vaardigheden voor de realisatie van huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties en elektropneumatica. Je krijgt onderhoudstechnieken en montage/demontagetechnieken voor zowel elektrische installaties, sanitaire installaties als voor voertuigonderdelen.

Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten over begrippen, onderdelen, gereedschappen en materialen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen en bij de voorbereiding en realisatie van je projecten.

Je verdiept je in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen….

In de derde graad kan je de richting elektriciteit verder volgen of je kan de overstap maken naar de richting sanitaire en verwarmingsinstallaties of naar brom- en motorfietsinstallaties.

Plant, dier en milieu PDM

Plant, dier en milieu is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je verkent het studiegebied land- en tuinbouw binnen de contexten van plant en milieu, dier en milieu en mechanisatie en techniek. Je leert de basiskennis en basisvaardigheden door het uitvoeren van taken in een groene omgeving, Je verwerft expertise op het vlak van ontwikkeling, vermeerdering en verzorging bij planten en dieren. Je hebt hierbij aandacht voor dierenwelzijn en gezondheid, duurzaamheid en ecologie. Je werkt met een breed gamma aan planten, gaande van groenteteelt over het opkweken van laanbomen, fruitbomen, heesters, vaste planten tot bloementeelt.

Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten over grondstoffen, gereedschappen, machines en materialen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken.

Naast de kennis van plant en dier, leer je de basistechnieken voor het aanleggen en verzorgen van een tuin. In het vak bloemschikken maak je eigen creaties.